Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

43. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 43. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 5. ožujka 2013. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

  1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 42. sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika;
  3. Odluka o donošenju III. izmjena i dopuna Provedbenog urbanističkog plana "Dršćevka 2";
  4. Odluka o donošenju I. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“; 
  5. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31. 12. 
      2012. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2011. godine;
  6. Izvješće o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva
      Crvenog križa Pazin za razdoblje od 1.1. do 31.12.2012. godine;
  7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe u 2012. godini;
  8.Izvještaj o stanju zaštite i spašavanja na području Grada Pazina za 2012. godinu;
  9. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Grada Pazina
      za 2013.godinu;
10. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2013. godinu;
11. Odluka o kupnji suvlasničkog udjela od 5/49 dijela zemljišta katastarske oznake k.č. broj
      2714/3 K.O. Poreč;
12. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
13. Odluka u prijenosu prava vlasništva na zemljištu za potrebe izgradnje stanova iz
      programa poticane stanogradnje;
14. Izmjene i dopune Statuta Grada Pazina;
15. Prijedlog rješenja o imenovanja ravnateljice Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu.

NAPOMENA: Sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina održana je 5. ožujka 2013. godine prema dnevnom redu, osim točke 15 o kojoj se nije raspravljalo – nije bilo uvjeta za raspravu (nedostatak kvoruma).

KLASA: 021-05/13-01/ 05
URBROJ: 2163/01-03-01-13-1
Pazin, 25. veljače 2013.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike