Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

42. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 42. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 20. prosinca 2012. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 17,00 sati.

D N E V N I R E D

  0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 41. sjednice Gradskog vijeća;
  1. Pitanja vijećnika;
  2. Program rada i Financijski plan Gradske knjižnice Pazin za 2013. godinu;
  3. Program rada i Financijski plan Muzeja Grada Pazina za 2013. godinu;
  4. Program rada i Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2013.godinu;
  5. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
  6. Odluka o prihvaćanju teksta i o pristupanju „Sporazumu Gradonačelnika“;
  7. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o obavljanju poslova oglašavanja i plakatiranja;
  8. Izmjene Srednjoročnog plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti za razdoblje
       od 2012. do 2014. godine;
  9. Druge (II.) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu;
10.Proračun Grada Pazina za 2013. godinu s projekcijom za 2014. i 2015. godinu (konačni
      prijedlog);
11. Odluka o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2013. godinu;
12.Programi javnih potreba za Grad Pazin u 2013. godini: a) u području predškolskog
     odgoja i naobrazbe, b) u području školstva i obrazovanja, c) u kulturi, d) socijalno-
      zdravstvenih potreba i e) u području sporta i rekreacije;
13. Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013.
      godini;
14. Program održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2013.
      godini;
15. Plan gradnje komunalnih vodnih građevina Grada Pazina za 2013. godinu;
16. Odluka o zaduživanju Grada Pazina;
17. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i
      nezavisnih članova Gradskog vijeća Grada Pazina;
18. Program rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2013. godinu;
19. Imenovanje tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.

KLASA: 021-05/12-01/78
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 11. prosinca 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Valter Milohanić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.