Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

41. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 40. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja radne zone Podberam;
4. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Ravne;
5. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina;
6. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2019. godinu;
7. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
8. Izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2019. godinu;
9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
10. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
12. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu;
13. Prijedlog Odluke o kupnji zemljišta za dogradnju Osnove škole Vladimira Nazora Pazin, Područne škole Trviž;
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dječje igralište u ulici Saše Šantela“;
15. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu;
16. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2021. godinu;
17. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2021. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
18. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2021. godinu;
19. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
20. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2021. godini;
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2021. godinu;
22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2021. godinu.