Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

40. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 24. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 40. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 18. listopada 2012. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 39. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o upravljanju poslovnim prostorom u vlasništvu Grada
    Pazina;
3. Razmatranje prijedloga Zaključka o ne prihvaćanju Zahtjeva Županijskog državnog
    odvjetništva u Puli;
4. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
5. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.

Napomena:
*točke 4 i 5. Dnevnog reda – prijedlog za izbor predsjednika i prijedlog za izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi najmanje 5 vijećnika. Vijećnik može sudjelovati u podnošenju prijedloga za samo jednog (1) kandidata za predsjednika i za samo jednog kandidata za potpredsjednika Vijeća (članak 17. Poslovnika Gradskog vijeća).

KLASA: 021-05/12-01/59
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 9. listopada 2012.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.