Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine;
4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2016. godinu;
5. Izvještaj o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu;
6. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2016. godinu;
7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2016. godinu s izvješćima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2016. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2016. godinu;
8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2016. godinu;
9. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 2016. godinu;
10. Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2016. godinu;
11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2017. godine.