Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

39. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 24. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), potpredsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 39. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 25. rujna 2012. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

   0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 37. sjednice Gradskog vijeća;
   1. Pitanja vijećnika;
   2. Odluka o razrješenju predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
   3. Odluka o razrješenju potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
   4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 30.06.
       2012. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2011. godine;
   5. Odluka o kupnji zemljišta za potrebe proširenja groblja „Moj mir“ u Pazinu;
   6. Izvještaj o radu udruga na području Grada Pazina za 2011. godinu; 
   7.Izvještaj o radu Gradskog savjeta mladih Grada Pazina u 2011. godini;
   8. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2011. godinu;
   9. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2012. godinu; 
 10. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta
       od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu;
11.Operativni plan za provedbu Kulturne strategije Grada Pazina za razdoblje od 2012. do
       2016. godine;
12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2012. godine;
13. Rješenje o izboru predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
14. Rješenje o izboru potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.

Napomena:
*točke 13. i 14. Dnevnog reda – prijedlog za izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina podnosi najmanje 5 vijećnika (članak 17. Poslovnika Gradskog vijeća).
*Poziv i prijedlozi općih akata objavit će se na web stranici Grada Pazina.

KLASA: 021-05/12-01/49
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 17. rujan 2012.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.