Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina S A Z I V A 37. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 26. srpnja 2012. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

 0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 35. sjednice Gradskog vijeća;
 1. Pitanja vijećnika;
 2. Izvještaj Mandatno-verifikacione komisije o prestanku mandata članu Gradskog vijeća i
      početku obnašanja dužnosti zamjenici člana Gradskog vijeća Grada Pazina;
 3. Polaganje Prisege;
 4. Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2011. godinu;
 5. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2011. godinu;
  6. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. Pazin za 2011. godinu sa
       izvještajima:a) o troškovima rada i održavanja uređaja za pročišćavanje otpadnih voda
      grada Pazina u  2011. godini, b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na otvorenom
      u 2011. godini i c) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2011. godinu;
  7. Povelja o suradnji Grada Pazina i organizacija civilnog društva;
  8. Odluka o grobljima;
  9. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi;
10. Odluka o osnivanju Poslovne zone Podberam;
11. Odluka o promjeni imena naselja Pavletići;
12. Odluka o promjeni namjene javnog dobra;
13. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
14. Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova
      Komisije za imenovanje naselja, ulica i trgova u Gradu Pazinu
;
15. Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i imenovanju Socijalnog vijeća Grada Pazina;
16. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana:
       a) Mandatno-verifikacione komisije i b) Odbora za kulturu;
17. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića
     „Olga Ban“ Pazin. 

      DOPUNA DNEVNOGA REDA:  Rješavanje problematike rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u jednoj samjeni.

KLASA: 021-05/12-01/ 32
URBROJ: 2163/01-03-01-12-1
Pazin, 18. srpnja 2012.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike