Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

37. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 36. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja sportsko rekreacijskog centra Lindar;
4. Prijedlog Odluke o donošenju II. Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem Vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova – Dječji vrtić „Olga Ban“, 3. skupine, na građevinskoj čestici k.č. broj 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 257/5) K.O. Pazin (Pazin, Prolaz Otokara Keršovanija 1)“;
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“;
7. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
8. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
9. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2016. godini;
10. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazinu 2016. godini;
11. Prijedlog Odluke o porezima Grada Pazina;
12. Prijedlog Odluke o sklapanju sudske nagodbe;
13. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
14. Prijedlog Prvih (I.) Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi i c) sportu;
15. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
16. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
17. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
18. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina;
19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj – prosinac 2016. godine;
20. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2016. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.