Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

35. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 34. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
4. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
5. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu u području : a) odgoja i obrazovanja, b) kulture i c) socijalno- zdravstvenih potreba;
6. Prijedlog Trećih (III.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu;
8. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu;
9. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu;
10. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata i pokriću dijela planiranog manjka u Proračunu Grada Pazina iz prethodnog razdoblja;
11. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2017. godinu : a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno – zdravstvenih potreba i d) u području sporta;
12. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
13. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2017. godini;
14. Prijedlog Plana izgradnje vodoopskrbnih objekata Grada Pazina;
15. Prijedlog Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2017. godinu;
16. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Pazina u 2017. godini;
17. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2017. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike