Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18. i 5/20.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 34. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 28. travnja 2020., s početkom u 18:00 sati putem video konferencije.

DNEVNI   RED

  1. Verifikacija Zapisnika s 31.redovne,  32. i 33. izvanredne sjednice Gradskog vijeća;
  2. Pitanja vijećnika (odgovori);
  3. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2019. godini;
  4. Prijedlog Odluke o oslobađanju od plaćanja komunalne naknade;
  5. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu;
  6. Prijedlog  Odluke  o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2020. godinu; 
  7. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2020. godinu u području: a) kulture, b) socijalne skrbi i zdravstva i c) sporta;
  8. Prijedlog Prvih  I.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2020. godinu;
  9. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2020. godinu.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
NAPOMENA: Upute za održavanje sjednice putem video konferencije dostaviti će se naknadno.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 KLASA: 021-05/20-01/16
URBROJ: 2163/01-03-02-20-1
Pazin, 17. travnja 2020.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 34. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  16/20.
Zapisnik s 34. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike