Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

34. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 33. sjednice Gradskog vijeća;
2. Ptanja vijećnika;
3. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2015./2016.;
4. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin u pedagoškoj godini 2015./2016;
5. Prijedlog Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
6. Prijedlog Programa rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2017. godinu;
7. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2015. godini;
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“;
9. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2017. godinu;
10. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2017. godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu; (I. čitanje);
11. Imenovanje tri (3) člana Školskog odbora Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.