Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)DNEVNI RED

1.Verifikacija Skraćenog zapisnika s 29., 30. (izvanredne) i 32. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća;
2.Pitanja vijećnika;
3.Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški;
4.Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
5.Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu;
6.Priijedlog Odluke o uvođenju Riznice Grada Pazina;
7.Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
8.Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u sportu;
9.Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
10.Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
11.Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu;
12.Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2016. godine.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.