Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

33. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

33.  sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 3. studenog 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

DNEVNI  RED

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 29., 30. (izvanredne) i 32. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški;
 4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2015. godinu;
 6. Priijedlog Odluke o uvođenju Riznice Grada Pazina;
 7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2016. godinu;
 8. Prijedlog izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2016. godinu: a) u području odgoja i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i e) u sportu;
 9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 10. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2016. godini;
 11. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2016. godinu;
 12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2016. godine.

KLASA: 021-05/16-01/ 48
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 26. listopada 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.


Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je točkom 13. koja glasi „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa- nerazvrstana cesta, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 2347, k.o. Beram (prema ovjerenom geodetskom elaboratu izvedenog stanja k.č.broj 2347/1, k.o. Beram), Grad Pazin (NC 500700 – Vela Traba – D48), od naselja Mala Traba do naselja Vela Traba“.
Akti sa 33. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  40-16., 41-16. 42-16., 43-16. i  44-16.

 

 

 

 

                                                           

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.