Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

30. izvanredna sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. i 5. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

30. izvanrednu sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 23. kolovoza 2016. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

  1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija građevine javne i društvene namjene – park Istarskih velikana, 3. skupine, na katastarskoj čestici k.č. broj 1781 (za zemljišnu knjigu k.č. broj 207/4 k.o. Pazin (Pazin)“;
  2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti IVS – Istarski vodozaštitni sustav d.o.o. za provedbu ulaganja „Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za 3. grupu malih naselja – LINDAR „;
  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Pazin sportu d.o.o. za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Rekonstrukcija postojećeg nogometnog igrališta i atletske staze, uz izgradnju pomoćnog nogometnog igrališta“ u sklopu postojećeg Sportsko rekreacijskog centra Pazin;
  4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Dječjem vrtiću „Olga Ban“ Pazin za provedbu ulaganja „Rekonstrukcija zgrade Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin na k.č. 2281/1 (za zemljišnu knjigu k.č. 257/5) k.o. Pazin, u Pazinu“;
  5. Prijedlog Odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.

KLASA: 021-05/16-01/43
URBROJ: 2163/01-03-01-16-2
Pazin, 19. kolovoza 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Dnevni red sjednice Gradskog vijeća dopunjen je točkom 6. koja glasi „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. za provedbu ulaganja „Vodovodni ogranak Mali Ježenj – Veli Ježenj“.
Akti sa 30. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 31-16.

 

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.