Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 32. Statuta Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06. i 17/06.-pročisćeni tekst), a u svezi s člankom 92. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/01., 4/05., 1/06 i 17/06 -; pročisćeni tekst)održana je 3. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinaučetvrtak, 16. srpnja 2009. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 2. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Razmatranje i prihvaćanje Financijskog izvještaja Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin 
    za 2008. godinu;
3. Razmatranje i prihvaćanje:
    a. Izvješća o radu i
    b. Financijskog izvješća Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2008. godinu;
4. Razmatranje i prihvaćanje:
    a) Izvještaja o radu i
    b) Financijskog izvještaja Muzeja Grada Pazin za 2008. godinu;
5. Razmatranje i prihvaćanje:
    a) Izvještaja o radu i
    b) Financijskog izvještaja Gradske knjižnice Pazin za 2008. godine;
6. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi;
7. Razmatranje Nacrta i utvrđivanje Prijedloga Statuta Grada Pazina i donošenje Zaključka o otvaranju javne rasprave.

KLASA: 021-05/09-01/36
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 8. srpnja 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof., v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike