Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

4. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

4. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 19. rujna 2017. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 2. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Prijedlog Odluke o donošenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za razdoblje 2017. – 2022. godine;
 4. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2016. godinu;
 5. Izvještaj o poslovanju Pazin sport d.o.o. za 2016. godinu;
 6. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2016. godinu;
 7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2016. godinu s izvješćima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2016. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2016. godinu;
 8. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2016. godinu;
 9. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva „Razvojna agencija Srce Istre“ d.o.o. za 2016. godinu;
 10. Informacija po Izvješću o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2016. godinu;
 11. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
 12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2017. godine.

  

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.

Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/17-01/ 34
URBROJ: 2163/01-03-01-17-1
Pazin, 11. rujna 2017.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 4. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 33/17. i 34/17.
Zapisnik 4. sjednice Gradskog vijeća