Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu;
6. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2015. godinu sa izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015. godinu i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2015. godinu;
7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu;
8. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice;
9. Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu;
10. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u 2015. godini;
11. Davanje Suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2016. godinu;
12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja;
14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64);
16. Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina;
17. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja;
18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike