Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

29. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za  ČETVRTAK, 28. srpnja 2016. godine,  u velikoj vijećnici Gradskog vijeća,  s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2015. godinu;
 6. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga  d.o.o. za 2015. godinu sa izvještajima: a)  o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2015. godinu i b)  o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2015. godinu;
 7. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2015. godinu;
 8. Zaključak o prihvaćanju Projektnog zadatka za izradu Plana očuvanja i valorizacije područja sliva Pazinčice;
 9. Izvještaj o radu udruga za 2015. godinu;
 10. Izvještaj o radu Odbora za koordinaciju suradnje Grada Pazina i organizacija civilnog društva u 2015. godini;
 11. Davanje Suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2016. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina;
 13. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko turističke zone Vrh Drazeja;
 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
 15. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra i ustupanju prava vlasništva na zemljištu za potrebe gradnje Spojne ceste Istarski ipsilon (čvor Rogovići) – Lindarski križ (D64);
 16. Prijedlog Odluke o organiziranju obavljanja poslova civilne zaštite na području Grada Pazina;
 17. Razrješenje i imenovanje člana Komisije za izbor i imenovanja;
 18. Razrješenje i imenovanje člana Odbora za kulturu.

KLASA: 021-05/16-01/33
URBROJ: 2163/01-03-01-16-1
Pazin, 19. srpnja 2016.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 29. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 30/16.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike