Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

28. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 28. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 5. studenog 2019., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati

 1. Verifikacija Zapisnika s 27. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Izvješće o provedbi Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine, za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
 7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Grada Pazina;
 8. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2020. godini;
 9. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 10. Prijedlog Odluke o izgledu službene odore i izgledu i sadržaju službene iskaznice komunalnog redara;
 11. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
 12. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Gradske knjižnice Pazin;
 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina;
 14. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Natječajnog odbora za provedbu natječaja za izbor ravnatelja/ravnateljice Muzeja Grada Pazina.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Napomena: O materijalima pod točkom 3. i. 4 predloženog Dnevnog reda biti ćete upoznati na sjednici Gradskog vijeća.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/19-01/73
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 28. listopada 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 28. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj  48/19. i 49/19.
Zapisnik s 28. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike