Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09.), održana je 27. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina, u utorak, 26. srpnja 2011. godine u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanju ljudi i imovine
Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2010. godini;
3. Izvještaj o poslovanju Društva Pazin d.o.o. za 2010. godinu;
4. Godišnje izvješće trgovačkog društva Usluga d.o.o. za poslovnu 2010. godinu sa
izvještajima: a) o radu pročistača u 2010., b) o upravljanju, organizaciji i naplati prodaje na
otvorenom za 2010.; i c) o održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 1. svibnja 2010. do 1.
svibnja 2011. godine;
5. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
6. Odluka o izmjeni Odluke o socijalnoj skrbi;
7. Pravilnik o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina;
8. Pravilnik o dodjeljivanju jednokratnih novčanih potpora polaznicima poslijediplomskih
studija s područja Grada Pazina;
9. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja
usluga Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin;
10. Odluka o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima za izbor članova upravnih tijela i
nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Grad Pazin ima dionice ili udjele u
vlasništvu;
11. Prve (I) izmjene Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
12. Prve (I.) izmjene Programa javnih potreba Grada Pazina za 2011. godinu:
a) u području predškolskog odgoja i naobrazbe,
b) u području školstva i obrazovanja,
c) u kulturi,
d) socijalno- zdravstvenih potreba i
e) sporta i rekreacije;
13. Prve (I.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad
Pazin u 2011. godini;
14. Prve (I.) izmjene Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
Grad Pazin u 2011. godini.

KLASA: 021-05/11-01/45
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 18. srpnja 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić, v.r.