Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

26. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Prijedlog Odluke o prestanku mirovanja mandata vijećnika i prestanku obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika;
2. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 25. sjednice Gradskog vijeća;
3. Pitanja vijećnika;
4. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2015. godinu;
5. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2015. godini;
6. Prijedlog Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja ugostiteljsko-turističke i sportsko-rekreacijske zone Trviž;
7. Prijedlog Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Stari Pazin“;
8. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja stambenog predjela Grm – Katun Trviški;
9. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
10. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u godini;
11. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2015. godini;
12 .Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2015. godinu;
13 .Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za obavljanje komunalnih djelatnosti održavanja javne rasvjete i prigodnog ukrašavanja naselja na području Grada Pazina;
14. Prijedlog Odluke o pristupanju Grada Pazina „The New Integrated Covenant of Mayors for Climate and Energy“ inicijativi;
15. Izvještaj o stanju sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2015. godinu;
16. Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za razdoblje od 2016. do 2019. godine;
17. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Grada Pazina za 2016. godinu;
18. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2015. godinu;
19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za srpanj-prosinac 2015. godine;
20. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2015. godinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.