Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

25. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 25. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 27. lipnja 2019., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E VN I   R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 23. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika (odgovori);
 3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije Akcijskog plana energetski održivog razvoja Grada Pazina – SEAP;
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Strategije i plana prilagodbe klimatskim promjenama Grada Pazina;
 7. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2018. godinu;
 8. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2018. godinu;
 9. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2018. godinu;
 10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Treće izmjene Statuta Gradske knjižnice Pazin;
 11. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 12. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
 13. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 14. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2019. godinu u području: a) sporta (I. izmjene), b) kulture i c) socijalne skrbi i zdravstva (II. izmjene);
 15. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2019. godinu;
 16. Prijedlog Prvih (I.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2019. godinu; 
 17. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uređenja poslovne zone „Ciburi“ Pazin;
 18. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin;
 19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/19-01/52
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 19. lipnja 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 25.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 29/19., 30/19. , 31/19. i  44/19.
Zapisnik sa 25. sjednice Gradskog vijeća.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.