Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

24. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je24. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazinau ponedjeljak, 18. travnja 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

  D N E V N I   R E D

0.   Verifikacija Skraćenog zapisnika s 23. sjednice Gradskog vijeća;
1.   Pitanja vijećnika;
2.   Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2010.;
3.   Financijski izvještaj Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2010.;
4.   Izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice Pazin za 2010.;
5.   Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2010.;
6.   Izvještaj o radu i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog
      križa Pazin za 2010.;
7.   Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana Zajednice
      sportskih udruga za 2010.;
8.   Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
9.   Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
      Grad Pazin u 2010. godini;
10. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za
       Grad Pazin u 2010. godini;
11. Izvještaj o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2010.;
12. Odluka o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne odvodnje;
13. Odluka o izmjeni Odluke o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada
       Pazina;
14. Povelja o nenasilju;
15. Odluka o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Općine Scanzano Jonico
       (Republika Italia);
16. Rješenje o stalnom sastavu Gradskog izbornog povjerenstva za izbor članova vijeća
       mjesnih odbora na području Grada Pazina.

KLASA: 021-05/11-01/16
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 8. travnja 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.