Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina u četvrtak, 24. veljače 2011. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

 D N E V N I   R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 22. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.12.
    2010. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2009. godine;
3. Program rada Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu;
4. Financijski plan Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2011. godinu;
5. Plan poslovanja trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2011. godinu;
6. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
7. Odluka o izboru najpovoljnijih ponuda za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
    Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram, Butoniga,
    Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje;
8. Prijedlog mreže škola na Pazinštini;
9. Odluka o izmjeni Odluke o ugostiteljskoj djelatnosti;
10. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna Generalnog
      urbanističkog plana grada Pazina.

KLASA: 021-05/11-01/05
URBROJ: 2163/01-03-01-11-1
Pazin, 16. veljače 2011.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Stjepan Gabrić,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike