Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

23. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


DNEVNI RED

1. Verifikacija Zapisnika sa 22. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2018. godinu;
4. Izvještaj o ostvarenju programa rada i financijskog plana Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2018. godinu;
6. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2018. godinu;
7. Izvještaj o radu Savjeta mladih Grada Pazina u 2018. godini;
8. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2019. godinu;
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula;
10. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
11. Izvještaj o gospodarenju otpadom za Grad Pazin u 2018. godini;
12. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin u 2018. godini;
13. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
14. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2018. godini;
15. Prijedlog Odluke o davanju reciklažnog dvorišta na upravljanje;
16. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu;
17. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za 2018. godinu;
18. Prijedlozi odluka o dodjeli nagrada i priznanja Grada Pazina.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.