Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

22. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09., 8/13. i 41/18.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

 S A Z I V A

 22. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 17. travnja 2019. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 19:00 sati.

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija  Zapisnika sa 21. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika (odgovori);
 3. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Javne vatrogasne postrojbe Pazin u 2018. godini;
 4. Izvještaj o radu Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2018. godinu;
 5. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće o radu Gradske knjižnice Pazin za 2018. godinu;
 6. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Pravilnik o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za zaduživanje Dječjem vrtiću “Olga Ban” Pazin;
 8. Prijedlog Odluke o zaduživanju Grada Pazina;
 9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2019. godinu;
 10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Gradu Pazinu za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave – Grada Pazina za projekt „Dogradanja mjesnog groblja u Lindaru“;
 11. Prijedlozi: a) Odluke o poništenju Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina” broj 20/18.) i b) Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina;
 12. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina  za srpanj – prosinac 2018. godine.

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

KLASA: 021-05/19-01 /32
URBROJ: 2163/01-03-01-19-1
Pazin, 8. travnja 2019.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 22.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 15/19.16/19.
Zapisnik sa 22. sjednice Gradskog vijeća