Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 24. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 21. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina u četvrtak, 25. studenog 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 20. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Odluka o ostavci na dužnost predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
3. Odluka o ostavci na dužnost potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
4. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2009./2010. godinu;
5. Godišnji plan i program odgojno-obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za
    pedagošku 2010./2011. godinu;
6. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
     Pazin za školsku 2009./2010. godinu;
7. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku
    2010./2011.;
8. Izvješće o radu udruga na području Grada Pazina za 2009. godinu;
9. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
    Republike Hrvatske na području Grada Pazina za katastarske općine Beram, Butoniga,
    Grdoselo, Kašćerga, Lindar, Pazin, Pazin (Zabrežani) i Zarečje;
10. Odluka o raspisivanju javnog natječaja o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
11. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog:
a) Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula;
b) Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula;
c) Pravilnika o unutarnjem ustroju Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula i
d) Odluke o promjeni naziva ustanove Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa
     cerebralnom paralizom i drugim posebnim potrebama Pula;
12. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2011. godinu;
13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga za imenovanje:
a) sudaca porotnika u Općinskom sudu u Pazinu;
b) sudaca porotnika u Županijskom sudu u Puli;
14. Izbor predsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina;
15. Izbor potpredsjednika Gradskog vijeća Grada Pazina.

KLASA: 021-05/10-01/78
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 17. studeni 2010.

Potpredsjednik
Gradskog vijeća
Dragutin Bravar ,v.r.