Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09.),održana je20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau utorak, 21. rujna 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za period od 01.01. do 31.08.2010. godine sa usporednim pokazateljima za isti period 2009. godine;
3. Odluka o komunalnoj naknadi;
4. Zaključak o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
5. Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara Grada Pazina i
Odluka o donošenju Procjene;
6. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Grada Pazina za 2009. godinu;
7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2010. godinu;
8. Odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika;
9. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2010. godine;
10. Rješenje o imenovanju tri (3) člana u Upravno vijeće Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
11. Rješenje o imenovanju dva člana u sastav Upravnog vijeća Pučkog otvorenog učilišta u
Pazinu;
12. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole
Vladimira Nazora Pazin;
13. Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju Načelnika i članova Stožera zaštite i
spašavanja Grada Pazina.

KLASA: 021-05/10-01/69
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 10. rujna 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike