Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

20. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 18. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće o radu udruga na području Grada Pazina za 2014. godinu;
4. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2014. godinu sa izvještajima: a) o upravljanju organizaciji i naplati prodaje robe izvan prodavaonica za 2014. godinu. i b) o upravljanju i održavanju parkirališta u gradu Pazinu za 2014. godinu;
5. Izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2014. godinu;
6. Izvještaj o poslovanju Društva „Pazin“ d.o.o. za 2014. godinu;
7. Izvješće o radu „Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre“ za 2014. godinu;
8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere o suradnji u realizaciji projekta „Izgradnja sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda naselja Stancija Pataj“;
9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Pisma namjere za sudjelovanje u svim aktivnostima realizacije projekta „Rekonstrukcija i izgradnja dijela vodoopskrbnog područja Istra“;
10. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o donošenju II. (drugih) Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
12. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“;
13. Prijedlog Plana mreže dječjih vrtića;
14. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o mjerilima, uvjetima i načinu naplaćivanja usluga Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
15. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina;
16. Prijedlog prvih (I.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
17. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2015. godinu;
18. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2015. godinu: a) u području školstva i obrazovanja, b) u kulturi, c) socijalno- zdravstvenih potreba i d) u području sporta i rekreacije;
19. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
20. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u 2015. godini;
21. Prijedlog prvih (I.) izmjena Programa gradnje građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2015. godinu;
22. Prijedlog Odluke o osnivanju udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu;
23. Prijedlog Odluke o bratimljenju Grada Pazina (Republika Hrvatska) i Opštine Gevgelija (Republika Makedonija);
24. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama odluke o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina;
25. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga člana Vijeća za komunalnu prevenciju Grada Pazina;
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju zamjenika predsjednika i imenovanju zamjenice predsjednika Odbora za društvene djelatnosti Gradskog vijeća Grada Pazina;
27. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Općinskog suda u Puli – Stalna služba u Pazinu.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana. Ulaz za urednike