Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

2. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela u trgovačkom društvu Vodoopskrbni sustav Istre – Vodovod Butoniga d.o.o. Buzet;r
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o načinu i uvjetima povrata sredstava u proračun Istarske županije izgradnju Županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“;
5. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2016. godini;
6. Izvješće o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2016. godinu;
7. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2016. godinu;
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2016. godinu;
9. Programsko izvješće o radu i Financijsko izvješće Gradske knjižnice 10. Pazin za 2016. godinu;
11. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja sporta i rekreacije Grada Pazina 2017. – 2021.;
12. Prijedlog Pravilnika o dodjeljivanju stipendija učenicima i studentima s područja Grada Pazina;
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina Grada Pazina za 2016. godinu;
13. Prijedlog Zaključka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
14. Prijedlog odluke o davanju koncesije za obavljanje dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina;
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim djelatnostima na području Grada Pazina;
16. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Pazina;
17. Prijedlog Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
18. Prijedlog Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja „Centar II“;
19. Prijedlog Odluke o provođenju postupka stavljanja izvan snage Provedbenog urbanističkog plana „Centar – Jug“ Pazin;
20. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača u Gradskom vijeću Grada Pazina za razdoblje od lipnja do prosinca 2017. godine;
21. Prijedlog rješenja o imenovanju radnih tijela Gradskog vijeća Grada Pazina.