Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

18. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

18. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 26. svibnja 2015. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 17. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o donošenju III. (trećih) Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana grada Pazina;
4. Prijedlog Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“;
5. Financijsko izvješće Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2014. godinu;
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju prava građenja;
7. Izvještaj o financijskom poslovanju Dječjeg vrtića “Olga Ban” Pazin u 2014. godini;
8. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Muzeja Grada Pazina za 2014. godinu;
9. Izvještaj o radu i Financijski izvještaj Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2014. godinu;
10. Izvješće o radu  i Izvješće o ostvarenim prihodima i rashodima Gradskog društva Crvenog križa Pazin u razdoblju od 1.1. do 31.12.2014. godine;
11. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Izvješće o ostvarenju financijskog plana za 2014. godinu Zajednice sportskih udruga Grada Pazina;
12. Izvješće o poslovanju « Pazin sport» d.o.o. za 2014. godinu;
13. Prijedlog Odluke o donošenju Strategije razvoja Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
14. Prijedlog Pravilnika o ukidanju Pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti;
15. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o nerazvrstanim cestama na području Grada Pazina;
16. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja područja industrijske namjene Buići;
17. Prijedlog Odluke o promjeni namjene javnog dobra;
18. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja i Plana civilne zaštite Grada Pazina;
19. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o porezima Grada Pazina;
20. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014 godinu;
21. Prijedlozi odluka za dodjelu priznanja i nagrada Grada Pazina;
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice i određivanju člana Povjerenstva za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske;
23. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga za imenovanje sudaca porotnika Županijskog suda u Puli.

KLASA: 021-05/15-01/ 14
URBROJ: 2163/01-03-01-15-1
Pazin, 15. svibanj 2015.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark,v.r.

Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o Prijedlogu Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II (točka 4 Dnevnoga reda).

Akti sa 18. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 17/15.,  18/15.  i  19/15.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.