Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

17. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


DNEVNI RED

1. Verifikacija zapisnika sa 16. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor);
3. Prijedlog Odluke o donošenju Lokalnog programa za mlade u Pazinu 2023.-2027. godine;
4. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadi;
5. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti;
6. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu;
7. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa javnih potreba Grada Pazina za 2022. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
8. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za 2022. godinu;
9. Prijedlog Drugih (II.) izmjena Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu;
10. Konačni prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu;
11. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu;
12. Prijedlog Programa javnih potreba Grada Pazina za 2023. godinu u području: a) kulture, b) socijalne zaštite i zdravstva i c) sporta;
13. Prijedlog Programa građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
14. Prijedlog Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu;
15. Prijedlog Programa utroška sredstva šumskog doprinosa za 2023. godinu;
16. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od promjene namjene poljoprivrednog zemljišta, zakupa, prodaje, prodaje izravnom pogodbom, privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada Pazina u 2023. godini;
17. Prijedlog Odluke o višegodišnjem planu uravnoteženja Proračuna Grada Pazina u razdoblju 2023. – 2025. godine;
18. Prijedlog Odluke o prihvaćanju Sporazuma o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno;
19. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada Pazina;
20. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Aneksa II. Ugovora o korištenju nekretnina;
21. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u Gradskom vijeću Grada Pazina za 2023. godinu;
22. Prijedlog Programa rada Gradskog vijeća Grada Pazina za 2023. godinu.