Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.), održana je16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinausrijedu, 26. svibnja 2010. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

 

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 15. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Izvješće o radu Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2009. godinu;
3. Financijsko izvješće Gradskog društva Crvenog križa Pazin za 2009. godinu;
4. Izvješće o ostvarenju Programa rada Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2009.;
5. Financijsko izvješće Zajednice sportskih udruga Grada Pazina za 2009. godinu;
6. Izvješće o radu i prikaz intervencija na gašenju požara, spašavanja ljudi i imovine JVP
    Pazin u 2009. godini;
7. Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Grada Pazina za 2009. godinu;
8. Odluka o koeficijentu i osnovici za obračun plaće i naknade dužnosnika Grada Pazina;
9. Odluka o naknadi troškova za rad člana Gradskog vijeća i člana radnih tijela Gradskog
     vijeća Grada Pazina;
10. Odluka o visini nagrade za rad predstavnika nacionalne manjine;
11. Odluka o dodjeli:
      a) Grba Grada Pazina – Gradskoj knjižnici Pazin,
      b) Plakete Grada Pazina – Katedri Čakavskog sabora za povijest Istre Pazin,
      c) Plakete Grada Pazina – Franku Valenti, Pazin,
      d) Plakete Grada Pazina – Mariju Starčiću, Pazin;
12. Odluka o izradi II. (drugih) izmjena i dopuna GUP-a grada Pazina;
13. Izvještaj o radu Gradskog vijeća Grada Pazina za razdoblje lipanj-prosinac 2009. godine.

KLASA: 021-05/10-01/45
URBROJ: 2163/01-03-01-10-1
Pazin, 18. svibnja 2010.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.