Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor );
3. Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (I. čitanje);
4. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin;
5. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2023. godini;
6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za donošenje (IV.) Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina;
8. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2023. godinu;
9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
10. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“;
11. Prijedlog Odluke o promjeni dijela granice područja naselja Heki i Ježenj;
12. Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj – lipanj 2022. godine.