Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 21/09., 8/13., 41/18., 5/20., 4/21. i 24/21 -pročišćeni tekst),  predsjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

 16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za UTORAK, 22. studenog 2022. godine, u velikoj vijećnici Grada Pazina, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

 1. Verifikacija Zapisnika sa 15. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika/vijećnica (odgovor );
 3.  Prijedlog Proračuna Grada Pazina za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 2025. godinu (I. čitanje);
 4. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za Grad Pazin;
 5. Prijedlog Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Pazin u 2023. godini;
 6. Prijedlog Odluke  o davanju suglasnosti za donošenje (IV.) Izmjena i dopuna Statuta Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin;
 7. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Izmjena (četvrtih) Statuta Muzeja grada Pazina;
 8. Program rada Savjeta mladih Grada Pazina za 2023. godinu;
 9. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Grada Pazina;
 10. Prijedlog Odluke  o stavljanju izvan snage Detaljnog plana uređenja „Centar sjever I“;
 11. Prijedlog Odluke o promjeni dijela granice područja naselja Heki i Ježenj;
 12. Izvještaj o radu Gradonačelnice Grada Pazina za siječanj – lipanj 2022. godine.

 

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

KLASA: 024-01/22-01/28
URBROJ: 2163-01-02/01-22-1
Pazin, 14. studeni 2022.

Predsjednica
Gradskog vijeća
 Enna Peroš, v.r.