Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 14. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4. Prisega vijećnika;
5. Prijedlog proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu
I. čitanje);
6. Prijedlog odluke o vrijednosti boda za utvrđivanje visine komunalne naknade;
7. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
8. Prijedlog odluke o načinu upravljanja javnim sportskim građevinama u vlasništvu Grada Pazina;
9. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na zemljištu komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;
10. Prijedlog odluke o osnivanju prava građenja u korist Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin.pdf;
11. Prijedlog odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina (I. čitanje);
12. Prijedlog odluke o pristupanju Grada Pazina Platformi hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od katastrofe;
13. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o izradi Izmjena i dopuna Detaljnog plana uređenja predjela poslovne namjene „Ciburi II“;
14. Razrješenje i imenovanje člana Mandatno – verifikaciona komisije.

Uz točku 5. Prijedloga proračuna Grada Pazina za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu (I. čitanje), dostavlja se Obavijest o rezultatima provedbe projekta Pazin (n) proračun!