Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

15. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)


D N E V N I R E D

1. Verifikacija Zapisnika sa 11. izvanredne i 13. sjednice Gradskog vijeća;
2. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu s osvrtom na 2022. godinu;
3. Pitanja vijećnika/vijećnica;
4. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2021./2022.:;
5. Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg plana i programa odgojno obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za pedagošku 2021./2022. godinu;
6. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Program rada Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Pazina za 2023. godinu;
7. Izvještaj o radu udruga i drugih organizacija civilnog društva za 2021. godinu;
8. Godišnje izvješće o radu Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina za 2021. godinu;
9. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2022. godinu;
10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Grada Pazina;
11. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta;
12. Prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Općih uvjeta isporuke komunalne usluge parkiranja na uređenim javnim površinama;
13. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članica Savjeta za socijalnu skrb i zdravstvo Grada Pazina.