Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

16. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina («Službene novine Grada Pazina» broj 21/09. i 8/13.),  predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

  16. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 20. rujna 2018., u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I R E D

1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s  13. i 14. (izvanredne) sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika;
3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Istarskom vodovodu d.o.o. Buzet za proizvodnju i distribuciju vode za provedbu ulaganja na području jedinice lokalne samouprave- Grad Pazin za projekt „Vodovodni ogranak Veli Ježenj- Mali Ježenj”;
4. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2018. godinu;
5. Prijedlog Odluke o otpisu dugova fizičkim osobama;
6. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj – lipanj 2018. godine

Poziv i prijedlozi akata objavljeni su i mogu se preuzeti na web stranici Grada Pazina.
Molim da se pozivu odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate putem telefona broj 624-172 ili na e-mail adresu: [email protected]

 

KLASA: 021-05/18-01/ 53
URBROJ: 2163/01-03-01-18-1
Pazin, 12. rujna 2018.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Davor Sloković, v.r.

Sjednica Gradskog vijeća održana je prema Dnevnom redu.
Akti sa 16.  sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 34/18. i 36/18.
Zapisnik sa 16. sjednice Gradskog vijeća.