Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina (“Službene novine Grada Pazina” broj 21/09. i 8/13.), predsjednik Gradskog vijeća Grada Pazina

S A Z I V A

14. sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za ČETVRTAK, 16. listopada 2014. godine ,u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D
1.   Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća;
2.   Pitanja vijećnika;
3.   Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
4.   Prisega vijećnika;
5.   Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014.;
6.   Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za
pedagošku godinu 2014./2015. (skraćeni);
7.   Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora
Pazin za školsku godinu 2013./2014. (skraćeni);
8.   Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu
2014./2015. (skraćeni);
9.  Izvještaj o poslovanja društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu;
10. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko – turističke i
sportsko -rekreacijske zone Ježenj
i 2) Ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske
zone Trviž;
12. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
13. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva na komunalne vodne građevine Uređaja za
pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;
14. Prijedlog odluke o izradi Strategije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
15. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na
naknadu za troškove ogrjeva;
16. Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe
javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti;
17. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini;
18. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2014. godine.

Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika podnijet će se na sjednici Vijeća.
KLASA: 021-05/14-01/ 52
URBROJ: 2163/01-03-01-14-1
Pazin, 7. listopada 2014.
Predsjednik
Gradskog vijeća
Boris Demark,v.r.
Na sjednici Gradskog vijeća nije raspravljano o prijedlogu Odluke o prijenosu prava vlasništva na komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina (točka 13 Dvevnoga reda).
Akti sa 14. sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj 29/14. i 30/14.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.