Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

14. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I   R E D

 1. Verifikacija Skraćenog zapisnika s 12. sjednice Gradskog vijeća;
 2. Pitanja vijećnika;
 3. Izvješće mandatno-verifikacione komisije o mirovanju mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika;
 4. Prisega vijećnika;
 5. Izvještaj o radu Dječjeg vrtića „Olga Ban“ u pedagoškoj godini 2013./2014.;
 6. Godišnji plan i program odgojno – obrazovnog rada Dječjeg vrtića „Olga Ban“ za pedagošku godinu 2014./2015. (skraćeni);
 7. Izvješće o realizaciji godišnjeg plana i programa rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2013./2014. (skraćeni);
 8. Godišnji plan i program rada Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za školsku godinu 2014./2015. (skraćeni);
 9. Izvještaj o poslovanja društva Pazin d.o.o. Pazin za 2013. godinu;
 10. Prijedlog odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Pazina;
 11. Prijedlog odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja: 1) Ugostiteljsko – turističke i sportsko -rekreacijske zone Ježenj i 2) Ugostiteljsko – turističke i sportsko – rekreacijske zone Trviž;
 12. Prijedlog odluke o odvodnji otpadnih voda na području Grada Pazina;
 13. Prijedlog odluke o prijenosu prava vlasništva komunalne vodne građevine Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Grada Pazina;
 14. Prijedlog odluke o izradi Strategije Grada Pazina od 2015. do 2020. godine;
 15. Prijedlog odluke o podnošenju zahtjeva za povjeravanje poslova priznavanja prava na naknadu za troškove ogrjeva;
 16. Prijedlog pravilnika o postupku i kriterijima dodjele financijskih potpora za programe javnih potreba Grada Pazina u području društvenih djelatnosti;
 17. Izvještaj o stanju gospodarstva na području Grada Pazina u 2013. godini;
 18. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Pazina za 2014. godinu;
 19. Izvještaj o radu Gradonačelnika Grada Pazina za siječanj-lipanj 2014. godine.