Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

13. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)D N E V N I R E D

1. Verifikacija zapisnika sa 10. sjednice Gradskog vijeća;
2. Pitanja vijećnika/vijećnica;
3. Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pazina za 2021. godinu;
4. Godišnji izvještaj o financijskom poslovanju Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin za 2021. godinu;
5. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Dječjeg vrtića „Olga Ban“ Pazin za 2021. godinu;
6. Izvještaj o financijskom poslovanju i Izvještaj o radu Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu za 2021. godinu;
7. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Razvojna agencija Srce Istre d.o.o. za 2021. godinu;
8. Izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin sport d.o.o. za 2021.;
9. Godišnji izvještaj o poslovanju trgovačkog društva Pazin d.o.o. za 2021. godinu;
10. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga d.o.o. za 2021. godinu;
11. Godišnje izvješće o poslovanju trgovačkog društva Usluga odvodnja d.o.o. za 2021. godinu;
12. Izvješće o izvršenju Programa građenja komunalne infrastrukture i građevina za gospodarenje komunalnim otpadom za Grad Pazin za 2021. godinu;
13. Izvješće o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2021. godinu;
14. Prijedlog Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnjačarskih poslova na području Grada Pazina;
15. Prijedlog Odluke o ukidanju statusa javnog dobra;
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o međusobnim pravima i obvezama;
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu, uvjetima i postupku raspolaganja imovinom u vlasništvu Grada Pazina;
18. Prijedlog Odluke o osnivanju poduzetničke zone „Pazinka III“;
19. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Pazina;
20. Izvješće o radu Gradonačelnice Grada Pazina za razdoblje srpanj-prosinac 2021.