Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 88. stavka 1. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Pazina ("Službene novine Grada Pazina" broj 21/09.),održana je 10. sjednica Gradskog vijeća Grada Pazinau četvrtak, 26. studenog 2009. godine, u velikoj vijećnici Gradskog vijeća, s početkom u 18,00 sati.

D N E V N I R E D

0. Verifikacija Skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Gradskog vijeća;
1. Pitanja vijećnika;
2. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana 
    uređenja Grada Pazina;
3. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca, načinu
     kontrole njihova razmnožavanja, uvjetima i načinu držanja vezanih pasa te načinu
     postupanja s napuštenim i izgubljenim životinjama (prvo čitanje);
4. Razmatranje prijedloga Odluke o uvjetima i naknadama za postavljanje privremenih
     objekata i reklamnih predmeta (prvo čitanje);
5. Razmatranje prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o organiziranoj prodaji
     robe izvan prodavaonica na području Grada Pazina (prvo čitanje);
6. Razmatranje prijedloga Odluke o porezima Grada Pazina (prvo čitanje);
7. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni:
    7.1. Odluke o načinu, uvjetima i postupku dodjele u zakup zemljišta u vlasništvu Grada 
            Pazina;
    7.2. Odluke o izmjeni Odluke o donošenju Generalnog urbanističkog plana Grada Pazina, 
    7.3. Odluke o izmjeni Odluke o grbu i zastavi Grada Pazina, 
    7.4. Odluke o izmjeni Odluke o grobljima,
     7.5. Odluke o prestanku važenja Odluke o opskrbi toplinskom energijom;
8. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjeni:
a) Odluke o osnivanju Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, b) Odluke o osnivanju Muzeja
      Grada Pazina kao javne ustanove i c) Odluke o osnivanju Gradske knjižnice kao
       samostalne ustanove;
9. Razmatranje i davanje suglasnosti na:
     a) Izmjene Statuta Pučkog otvorenog učilišta u Pazinu, b) Izmjene (prve) Statuta Muzeja
         Grada Pazina i Izmjene (prve) Statuta Gradske Knjižnice Pazin;
10. Razmatranje i donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o imenovanju i
      promjeni naziva ulica, trgova, parkova i mostova u gradu Pazinu.

KLASA: 021-05/09-01/99
URBROJ: 2163/01-03-01-09-1
Pazin, 18. studeni 2009.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Renato Kalac, prof.,v.r.