Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina (video)

D N E V N I R E D

1. Utvrđivanje kvoruma;
2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana Vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća;
5. Izbor komisije za izbor i imenovanja;
6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.