Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

1. konstituirajuća sjednica Gradskog vijeća Grada Pazina

Na temelju članka 87. stavka 1. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“ broj 144/12., 121/16., 98/19.,  42/20., 144/20. i 37/21.), pročelnica Ureda Grada

 S A Z I V A

1. konstituirajuću sjednicu Gradskog vijeća Grada Pazina za SRIJEDU, 23. lipnja 2021. godine, u dvorani Istra u Spomen domu s početkom u 18:00 sati.

D N E V N I    R E D

  1. Utvrđivanje kvoruma;
  2. Izbor Mandatno-verifikacione komisije;
  3. Izvješće Mandatno-verifikacione komisije, verifikacija mandata članova Gradskog vijeća te utvrđivanje člana Vijeća koji će predsjedavati sjednicom;
  4. Svečana prisega članova Gradskog vijeća;
  5. Izbor komisije za izbor i imenovanja;
  6. Izbor predsjednika i potpredsjednika Gradskog vijeća.

 

Pozivam vijećnike koji su izabrani na izborima 16. svibnja 2021. godine, sukladno objavi  Gradskog izbornog povjerenstva Grada Pazina o konačnim rezultatima izbora za članove Gradskog  vijeća Grada Pazina, da se odazovu pozivu.
U slučaju spriječenosti molimo da o tome izvijestite Ured Grada putem telefona broj 624-172 ili na e-mail: [email protected]

KLASA: 021-05/21-01/24
URBROJ: 2163/01-04-01-21-1
Pazin, 14. lipnja 2021.

Pročelnica
Ureda Grada
 Martina Brajković Mrak, v.r.

Akti sa 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća objavljeni su u “Službenim novinama Grada Pazina” broj   27/21.
Zapisnik s 1. konstituirajuće sjednice Gradskog vijeća.