Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Jednokratna naknada za novorođeno dijete

Pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete uređeno je člankom 41. Odluke o socijalnoj skrbi Grada Pazina

Neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članka 3. te članaka 9. do 11. ove Odluke za svako novorođeno dijete u obitelji, roditelji djeteta imaju pravo na jednokratnu naknadu za novorođeno dijete i to:

– za prvo dijete u iznosu od 3.000,00 kuna,

– za drugo dijete u iznosu od 4.000,00 kuna,

– za treće i svako sljedeće dijete, blizance, trojke, četvorke u iznosu od 5.000,00 kuna po djetetu.

Naknada iz prethodnog stavka dodijelit će se roditeljima koji žive s djetetom na području Grada, ako dijete ima prijavljeno prebivalište na području Grada te jedan od roditelja (podnositelj zahtjeva) ima prijavljeno prebivalište na području Grada najmanje godinu dana prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Naknada iz stavka 1. ovog članka u pravilu se koristi za nabavku neophodne opreme za novorođeno dijete i pokrivanje drugih troškova u vezi s rođenjem djeteta.

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete podnosi se do navršenih šest (6) mjeseci života djeteta.

Pravo na naknadu za novorođeno dijete i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

Zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete 

 

VAŽNO: Od 1. srpnja 2020. godine roditeljima iz područja Grada Pazina dostupna je usluga e-Novorođenče. Roditeljima novorođenog djeteta od sada je omogućeno da prilikom prijave svog djeteta u matičnom uredu ili putem sustava e-Građani, kroz uslugu e-Novorođenče, Gradu Pazinu dostave zahtjev za jednokratnu naknadu za novorođeno dijete.

U prijelaznom razdoblju Grad Pazin će zahtjeve  osim putem aplikacije e-Novorođenče zaprimati kao i do sada: elektronskim putem na email adresu: [email protected] te osobno uz dostavu sve potrebne dokumentacije.

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.