Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Pomoći djeci s teškoćama u razvoju

Pravo na pomoći djeci s teškoćama u razvoju uređeno je u člancima 28. do 31. ove Odluke te se pod istima smatraju:

1. pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin

2. pomoć za školski obrok i prehranu u Školi za odgoj i obrazovanje Pula

3. pomoć za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju

 

1. Pravo na pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin uređeno je člankom 29. Odluke:

Pravo na pomoć za boravak i obrok u produženom boravku Osnovne škole Vladimira Nazora Pazin u punom  (100%) iznosu, priznaje se roditelju učenika s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Pravo na pomoć priznaje se roditeljima koji žive s djetetom na području Grada, ako dijete za koje se podnosi zahtjev te jedan od roditelja/podnositelj zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području Grada prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Zahtjev za ost. prava na pomoć za boravak  i obrok u produženom boravku OŠ- učenici s teškoćama u razvoju docx

 

2. Pravo na pomoć za školski obrok i prehranu u Školi za odgoj i obrazovanje Pula uređeno je člankom 30. Odluke:

Pravo na pomoć za školski obrok i prehranu u Školi za odgoj i obrazovanje Pula u punom (100%) iznosu, priznaje se roditelju učenika s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelju, drugoj fizičkoj osobi koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druge osobe kojima su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom sukladno odredbama Obiteljskog zakona.

Pravo na pomoć priznaje se roditeljima koji žive s djetetom na području Grada, ako dijete za koje se podnosi zahtjev te jedan od roditelja/podnositelj zahtjeva imaju prijavljeno prebivalište na području Grada prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Ukoliko nadležno ministarstvo sukladno Odluci o kriterijima za financiranje povećanih troškova prijevoza i posebnih nastavnih sredstava i pomagala te sufinanciranja prehrane učenika s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim programima koju donosi svake školske godine, školama za učenike s teškoćama u razvoju sufinancira dio troška školskog obroka ili prehrane, roditeljima se priznaje pravo na razliku od iznosa kojeg sufinancira ministarstvo do pune cijene školskog obroka i prehrane iz stavka 1. ovoga članka.

Zahtjev za ostvariv. prava na pomoć za šk. obrok i preh. u ŠOO.docx

3. Pravo na pomoć za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula uređeno je člankom 31. Odluke:

Pravo na  pomoć  za  troškove  prijevoza  djeteta  s  teškoćama u  razvoju  odnosi  se na troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u ustanovu Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula te se priznaje  korisniku kad način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem Zavoda, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije.

Za svaki odlazak na rehabilitaciju u ustanovu iz stavka 1. ovoga članka korisniku pripadaju putni troškovi u iznosu od 0,20 eura po prijeđenom kilometru od mjesta njegovog prebivališta do ustanove i natrag. Udaljenost se u smislu ovoga članka utvrđuje  prema planeru Hrvatskoga autokluba na temelju kartografske podloge Google Maps i to kao najkraća automobilska ruta sa suvremenim kolničkim zastorom – asfaltom.

Pravo se  priznaje  na  temelju  mjesečne  potvrde  o  provođenju  rehabilitacije  u kategoriziranoj ustanovi, odnosno broja dolazaka na istu tijekom mjeseca i broja prijeđenih kilometara korisnika od mjesta njegovog prebivališta do mjesta gdje se ustanova teritorijalno nalazi, sukladno stavku 2. ovoga članka.

Zahtjev može podnijeti roditelj djeteta s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druga osoba kojoj su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u skladu s odredbama Obiteljskog zakona, ukoliko dijete s teškoćama u razvoju i roditelj (podnositelj zahtjeva) žive na području Grada te imaju prebivalište na području Grada prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje tog prava.

Zahtjev za pomoć za tr. prijevoza na reh.