Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Jednokratna novčana pomoć

Pravo na jednokratnu novčanu pomoć uređeno je člankom 33. Odluke:

  • Pravo na  jednokratnu  novčanu  pomoć  priznaje  se  samcu  ili  kućanstvu  koje  zbog podmirenja izvanrednih troškova nastalih zbog trenutačnih životnih okolnosti (rođenja ili obrazovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji, prirodne nepogode i slično) nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe.
  • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć priznaje se i radi nabave osnovnih predmeta u  kućanstvu ili nabave nužne odjeće ili obuće ako se nabava nužnih predmeta u kućanstvu odnosno odjeće i obuće ne može osigurati putem humanitarnih organizacija i zbog drugih opravdanih razloga.
  • Pravo na jednokratnu novčanu pomoć korisnik ostvaruje prvenstveno putem rješenja Zavoda (jednokratna naknada), odnosno putem ministarstva nadležnog za pitanja sudionika Domovinskog rata, i ako tu pomoć ne može ostvariti od tih tijela ili odobreni iznos od strane tih tijela nije dostatan za podmirenje potrebe, ista mu se može priznati na teret Grada.
  • Sukladno Zakonu, Grad i Zavod će razmjenjivati podatke o odobrenim jednokratnim novčanim pomoćima i naknadama.
  • Pomoć iz stavaka 1. i 2. priznaje se u pravilu kao jednokratna isplata u novcu korisniku na tekući račun, a iznimno, ako se na temelju utvrđenih okolnosti ocijeni ili se može osnovano pretpostaviti da korisnik pomoć neće koristiti namjenski Odjel, može tu isplatu zamijeniti ekvivalentnom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi ili uslugama, ili se ista može uplatiti direktno na račun određenog dobavljača, pružatelja usluga ili drugog subjekta.
  • Ukupan iznos priznatih jednokratnih novčanih pomoći u jednoj kalendarskoj godini može iznositi najviše 332,00 eura za samca odnosno 465,00 eura za kućanstvo.

U osobito opravdanim slučajevima, kada to zahtijevaju životne okolnosti u kojima se korisnik našao, izvršno tijelo Grada – na prijedlog Odjela te po potrebi uz preporuku Zavoda može svojim Zaključkom odobriti i drugu vrstu jednokratne novčane pomoći ili pomoći iz stavaka 1. i 2. ovog članka u istoj kalendarskoj godini u iznosu do 1.327,00 eura i u slučaju kad korisnik ne ispunjava uvjete iz članka 8. stavka 3. ove Odluke.

Korisniku koji ima dugovanje prema Gradu s bilo koje osnove, a koji ostvari pravo na jednokratnu novčanu pomoć temeljem ovog članka, Grad će iznos navedenog prava umanjiti za iznos dugovanja radi podmirivanja istog.

Zahtjev za ostv. pr. JNP