Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalna usluga pomoć u kući

Socijalna usluga pomoć u kući uređena je člancima 37. do 40. Odluke:

Članak 37.

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje osobi koja ne može sama niti uz pomoć  roditelja, bračnog ili izvanbračnog druga, životnog partnera ili djeteta osigurati podmirenje svakodnevnih životnih potreba.

Socijalna usluga pomoć u kući priznaje se osobi kojoj je prema procjeni Zavoda, stručnih radnika doma socijalne skrbi, Gradskog društva Crvenog križa Pazin ili Odjela zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja, privremenih ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe, a osoba koja je po zakonu dužna brinuti se o njoj ne postoji ili nije u mogućnosti to učiniti.

 

Članak 38.

Socijalnu uslugu pomoć u kući Zavod priznaje osobi iz članka 37. ove Odluke u 100%-tnom iznosu prema Cjeniku usluga pomoći u kući, kojeg je propisalo Ministarstvo, ako osoba kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

  1. nema u vlasništvu imovinu kojom može osigurati sredstva za zadovoljavanje svakodnevnih životnih potreba, osim stana ili kuće koju osoba koristi za stanovanje,
  2. nije sklopila ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju, osim u slučaju pokretanja postupka za raskid, utvrđenje ništetnosti ili poništaj ugovora,
  3. je prosječan mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije pokretanja postupka manji od 300% osnovice propisane Zakonom.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili članova kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznavanje prava prelazi iznos od 300% osnovnice, a nije veći od 400% osnovice propisane Zakonom i ako osoba iz članka 37. ove Odluke kumulativno ispunjava uvjete navedene u stavku 1. točkama 1. i 2. ovoga članka,  Zavod osobi priznaje pravo u 50%-tnom iznosu cijene troškova socijalne usluge pomoći u kući.

Socijalna usluga pomoći u kući može se iznimno priznati i korisniku doplatka za pomoć i njegu za zadovoljavanje pojedine potrebe iz članka 39. ove Odluke koju mu ne mogu pružiti osobe iz članka 37. stavka 1. ove Odluke.

Grad će sukladno mogućnostima proračuna sufinancirati razliku troškova pružanja socijalne usluge pomoć u kući za korisnike iz stavaka 1., 2. i 3. ovoga članka i prihoda ostvarenog prema Rješenjima Zavoda. Iznosi sufinanciranja utvrđivat će se ugovorom/sporazumom na godišnjoj razini između Grada i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak za priznavanje prava prelazi iznos od 400% osnovice propisane Zakonom i ako osoba kumulativno ispunjava uvjete navedene u stavku 1. točkama 1. i 2. ovoga članka na prijedlog Gradskog društva Crvenog križa Pazin, Grad i Općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj daju suglasnost za pružanje socijalne usluge pomoć u kući korisniku s prebivalištem na njihovom području.

 

Članak 39.

Socijalna usluga pomoć u kući obuhvaća:

– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću)

– obavljanje kućnih poslova (nabava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i sl.)

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba) i/li

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba.

 

Članak 40.

Socijalnu uslugu pomoć u kući pruža Gradsko društvo crvenog križa Pazin, a može ju pružati i druga pravna ili fizička osoba koja ispunjava zakonom propisane uvjete za pružanje tih usluga i s kojom Grad sklopi ugovor o pružanju usluga ili ima status proračunskog korisnika.

Grad će sredstva za troškove socijalne usluge pomoć u kući doznačiti direktno pružatelju usluge, kroz zasebnu proračunsku stavku. Pružatelj usluge je dužan voditi mjesečne evidencije o broju i vrsti pruženih usluga korisnicima te ih na zahtjev dostaviti Odjelu.