Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Socijalna usluga pomoć u kući

Socijalna usluga pomoć u kući uređena je člankom 36. Odluke:

Pomoć u kući je socijalna usluga koja se priznaje starijoj osobi kojoj je prema procjeni Centra potrebna pomoć  druge osobe,  osobi  kojoj  je  zbog tjelesnog, mentalnog, intelektualnog ili osjetilnog oštećenja ili trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe i osobi kojoj je zbog privremenih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć druge osobe.

U okviru socijalne usluge pomoć u kući provode se sljedeće aktivnosti:

– organiziranje prehrane (priprema ili nabava i dostava gotovih obroka u kuću),

– obavljanje kućnih poslova (dostava živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i drugo),

– održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba),

– zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba (uređenje okućnice i tehnički poslovi u domu korisnika).

Pomoć u kući, osobama iz stavka 1., Centar priznaje u 100%-tnom iznosu prema Cjeniku usluga pomoći u kući, kojeg je propisalo Ministarstvo, ako osoba kumulativno ispunjava sljedeće uvjete:

– nema mogućnosti da joj pomoć osiguraju roditelji, bračni drug i djeca,

– nema sklopljen ugovor o doživotnom ili dosmrtnom uzdržavanju,

– na području njezinog prebivališta moguće je osigurati takvu pomoć pod uvjetima i na način propisan Zakonom,

– nije otuđila nekretnine ili pokretnine veće vrijednosti u posljednjih godinu dana od dana podnošenja zahtjeva Centru,

– prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak ne prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 1.500,00 kuna mjesečno, a nije veći od 2.000,00 kuna mjesečno i ako osoba kumulativno ispunjava uvjete navedene u stavku 3. ovoga članka,  Centar priznaje pravo u 50%-tnom iznosu prema Cjeniku usluga pomoć u kući.

Grad će sukladno mogućnostima proračuna sufinancirati razliku troškova pružanja socijalne usluge pomoć u kući za korisnike iz stavaka 3. i 4. i prihoda ostvarenog prema Rješenju Centra. Iznosi sufinanciranja utvrđivat će se sporazumom na godišnjoj razini između Grada i općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj.

Ako prosječni mjesečni prihod samca ili prihod po članu kućanstva u prethodna tri mjeseca prije mjeseca u kojem je pokrenut postupak prelazi iznos od 2.000,00 kuna mjesečno, i ako osoba kumulativno ispunjava uvjete navedene u stavku 3. alineje 1. do 4. ovoga članka, Grad i općine Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun, Sveti Petar u Šumi, Tinjan i Žminj svake godine dogovaraju uvjete i kriterije za pružanje socijalne usluge pomoć u kući sukladno praćenju potreba i izvješćima pružatelja usluge te mogućnostima proračuna.

Pružatelji socijalne usluge pomoć u kući definirani su u članku 82. Zakona, uz uvjet da isti imaju rješenje (licenciju) o ispunjavanju minimalnih uvjeta za pružanje socijalne usluge pomoć u kući sukladno zakonskim odredbama.