Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina

Naknada za troškove prijevoza djeteta s teškoćama u razvoju i osobe s invaliditetom

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta uređeno je člankom 34. Odluke:

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju koje pohađa nastavu radi stjecanja srednjoškolskog obrazovanja u mjestu prebivališta, ako nema osiguran prijevoz po nekoj drugoj osnovi, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 3. te 9. do 11. ove Odluke.

Visina naknade iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde o pohađanju srednje škole u Pazinu i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte od mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se srednja škola nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje:

– hrvatski državljanin koji ima prebivalište na području Grada,

– stranac i osobe bez državljanstva sa stalnim boravkom na području Grada.

Pravo na troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.

 

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u ustanove za njihove potrebe uređeno je člankom 34.a Odluke:

Pravo na naknadu za troškove prijevoza osobe s invaliditetom i djeteta s teškoćama u razvoju na rehabilitaciju u ustanove kategorizirane za njihove potrebe, ima korisnik neovisno o ispunjavanju uvjeta iz članaka 3. te 9. do 11. ove Odluke, kad način podmirivanja takvih troškova nije uređen drugim propisima i kad je potreba za takvom rehabilitacijom utvrđena rješenjem Centra, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela o utvrđivanju primjerenog oblika rehabilitacije.

Visina prava iz stavka 1. ovoga članka utvrđuje se na temelju potvrde o provođenju rehabilitacije u kategoriziranoj ustanovi i izdataka prema cijeni pojedinačne autobusne karte od mjesta prebivališta korisnika do mjesta gdje se ustanova teritorijalno nalazi, sve dok za takva plaćanja postoje opravdani razlozi.

Pravo na naknadu za troškove prijevoza iz stavka 1. ovoga članka ostvaruje:

– osoba s invaliditetom i dijete s teškoćama u razvoju ukoliko ima prebivalište na području Grada, te

– njihov pratitelj (ukoliko je potreba za njime utvrđena nadležnim rješenjem Centra, potvrdom ili drugom ispravom nadležnog tijela iz stavka 1. ovog članka).

 

Zahtjev za ostvarivanje prava iz stavka 1. ovog članka može podnijeti:

– odrasla punoljetna osoba s invaliditetom,

– roditelj djeteta s teškoćama u razvoju s kojim dijete stanuje, udomitelj, druga fizička osoba koja zajedno s roditeljima ili umjesto roditelja na temelju odluke suda ostvaruje roditeljsku skrb i druga osoba kojoj su roditelji privremeno povjerili ostvarivanje roditeljske skrbi nad djetetom u skladu s odredbama Obiteljskog zakona,

– uz uvjet da osobe iz prethodnih alineja ovog stavka imaju prebivalište na području Grada prije podnošenja zahtjeva za ostvarivanje navedenog prava.

Pravo na troškove prijevoza iz stavka 1. ovog članka i način isplate utvrđuje Odjel svojim rješenjem.“

Zahtjev za naknadu za troškove prijevoza na rehabilitaciju

Copyright Grad Pazin. Sva prava pridržana.