Grad Pazin

Službene stranice Grada Pazina
Pristupačnost

Jednokratna naknada

Pravo na jednokratnu naknadu uređeno je člankom 27. Odluke:

Pravo na jednokratnu naknadu korisnik ostvaruje prvenstveno putem rješenja Centra, odnosno putem ministarstva nadležnog za pitanja sudionika Domovinskog rata, a ako tu naknadu ne ostvari od tih tijela ili odobreni iznos od strane tih tijela nije dostatan za podmirenje potrebe, istu može ostvariti na teret Grada.

Grad i Centar će najmanje jednom mjesečno razmijeniti podatke o odobrenim jednokratnim naknadama.

Jednokratna naknada može se odobriti korisniku koji prema procjeni Odjela, zbog trenutačnih materijalnih teškoća nije u mogućnosti podmiriti osnovne životne potrebe nastale zbog rođenja ili školovanja djeteta, bolesti ili smrti člana obitelji ili nositelja prava, elementarne nepogode i slično.

Jednokratna naknada iz stavka 3. ovoga članka može se odobriti i zbog nabave osnovnih predmeta u kućanstvu ili nabave nužne odjeće i obuće ako ne postoji mogućnost da se nabava nužnih predmeta u kućanstvu i odjeće i obuće osigura u suradnji s humanitarnim organizacijama.

Naknada iz stavaka 3. i 4. odobrava se u pravilu kao jednokratna ili višekratna isplata u novcu korisniku na tekući račun, a iznimno, kad postoji vjerojatnost da se novčanom isplatom ne bi ostvarila njena svrha, Odjel, može tu isplatu zamijeniti ekvivalentnom i prikladnom isplatom za pomoć u naravi ili uslugama.

Istom korisniku – samcu jednokratna naknada može se odobriti jednom ili više puta tijekom kalendarske godine najviše do sveukupnog iznosa 2.500,00 kuna, a istom korisniku –  kućanstvu najviše do sveukupnog iznosa 3.500,00 kuna tijekom kalendarske godine.

Korisnik koji ispunjava poseban uvjet iz članka 11. alineje 1., 2., 3. ili 4. ove Odluke ima pravo na jednokratnu naknadu u iznosu do 2.500,00 kuna u kalendarskoj godini.

Pravo na jednokratnu naknadu iz prethodnih stavaka ovog članka i način njezine isplate utvrđuje Odjel svojim Rješenjem.

Iznimno, Gradonačelnik na prijedlog Odjela može svojim Zaključkom odobriti i drugu vrstu jednokratne naknade, a naknade iz stavaka 3. i 4. ovog članka i više puta u istoj kalendarskoj godini  u iznosu do 3.500,00 kuna i u slučaju kad korisnik ne ispunjava uvjete iz članka 3. ove Odluke, a za to postoje opravdani i dokazivi razlozi.

Korisniku koji ima dugovanje prema Gradu s bilo koje osnove, a koji ostvari pravo na jednokratnu naknadu temeljem ovog članka (iznad zakonskog standarda), Grad će iznos navedenog prava djelomično umanjiti radi podmirivanja dugovanja, odnosno do polovice iznosa (50%) naknade priznate korisniku.

Zahtjev za ostvarivanje prava na jedn. naknadu.docx

Jednokratna, privremena i mjesečna naknada